Fatura ve Reçete Kontrolleri hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar

FATURA VE REçETE KONTROLLERİ ESNASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

 

1-Evraklar, Fatura aslı+özet Döküm Listesi+Döküm Listesi, 2 adet Fatura sureti+özet Döküm Listesi+Döküm Listesi şeklinde ayrı ayrı üç takım halinde zımbalanması yürütülmekte olan işlemlerin hızlanmasını sağlayacaktır. (Fatura aslı ve suretlerinin üst üste zımbalanması, özet döküm listelerinin üst üste zımbalanması ve döküm listelerinin harmanlanmamış şekilde çıktı alınması yürütülmekte olan işlemleri zorlaştırmaktadır.)

 

2-Fatura asıllarında eczacının ıslak imzasının, fatura fotokopilerinde ise “Aslı Gibidir” ibaresinin ve ıslak imzanın bulunmadığı durumlar tespit edilmiştir. Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

3-Faturalar cumartesi veya pazara denk gelmesine bakılmadan her ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılacak ve faturalandırılacaktır. (SUT 5.2.2 - Eczane faturalarının düzenlenmesi (1) Eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde MEDULA Eczane provizyon sistemi üzerinden sonlandırılır ve faturalandırılır.)

 

4-Faturadaki düzeltmeler için kesinlikle daksil ve benzeri materyaller kullanılmayacaktır. Düzeltilecek olan kısma tek çizgi çekildikten sonra doğrusu yazılıp kaşe ve imza ile onaylanacaktır. Ayrıca bütün düzeltmeler için yapılan düzeltmenin yanına “Tarafımdan Düzeltilmiştir” ibaresi, kaşe ve  imza ile onaylanacaktır.

 

5-MEDULA sisteminde hastanın yaşının ve/veya doğum tarihinin yanlış olması gibi durumlarda öncelikle MEDULA Eczane programında yer alan “Müstehaklık Sorgu” ekranından “Müstehaklık sorgusunu aynı gün için tekrar yap” kutucuğunun seçilip sorgulama yapılması gerekmektedir. Buna karşın eğer durum düzelmezse, sigortalı/hak sahiplerinin Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yönlendirilebilir.

 

6-Gerek mevzuattan gerekse de içerikten yapılan e-iadelerin gerekli düzeltmelerin yapılmasına müteakip döküm sonlandırması yapılarak alınan özet döküm bilgisinin ve döküm listesinin Balıkesir Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine elden veya faks ile gönderilmesi işlemlerin hızlanması bağlamında önem teşkil etmektedir.

 

 

7-Bazı raporlu reçetelerin SUT hükümlerine göre değerlendirilmeden ve sağlık kurumlarının hatalı düzenledikleri raporlara dayanılarak karşılanmasından dolayı katılım payından muaf olması gereken ilaçların 20.00 kodu ile fatura edilmesi sonucu sigortalı/hak sahiplerimiz mağdur olmaktadır. Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

8-Bazı raporlu reçetelerin SUT hükümlerine göre değerlendirilmeden ve sağlık kurumlarının hatalı düzenledikleri raporlara dayanılarak karşılanmasından dolayı katılım payından muaf olmaması gereken ilaçların muaf kodlar ile fatura edilmesi sonucu kesintiler söz konusu olmaktadır. Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

 

 

9-Eczane Protokolünün 3.2.2 (Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişinin reçeteye parmak izi alınır) ve 3.2.3 (Reçetelerin arka yüzüne eczane kaşesi basılacak ve eczacı tarafından imzalanacaktır.(EK-2) ) maddeleri gereğince hareket edilmediği tespit edildiğinden, anılan maddeler  hakkında daha hassas davranılması (özellikle soyadı değişikliği söz konusu olan 1.derece yakınlar için) gerekmektedir.

 

10-SUT eki EK-4/F Listesinde yer alan ilaçlar (Calcitriol, calcitonin, alfa calcidol, Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol, Mesalazin, Risperidon, Gingko glikozidleri…gibi) için raporda ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilmelidir.

 

11-Eczane Protokolü 3.2.9 maddesi gereği Endikasyon Dışı Kullanım belgelerinin bir fotokopisi reçete ekinde fiziksel olarak yer almalıdır. (E-reçete ve/veya E-raporda tarih ve sayısı yer alsa dahi)

 

12-Eczane Protokolü 3.7 maddesi gereği C grubu faturalar için TEB Tevzi Sistemi onaylı çıktılarının fatura ekinde tek nüsha yer alması yeterlidir.

 

13-SUT 4.2.41 - Parenteral demir preparatları kullanım ilkeleri gereği Parenteral demir preparatları ilgili maddede yer alan durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

 

14- Ek-4/D (Hasta katılım payından muaf ilaçlar) listesinde yer alan * işaretli (ursodeoksikolikasit, antiepileptikler gibi) ilaçlar için prospektüslerinde yer alan endikasyonları dahilinde ilgili bir teşhisin raporda/reçetede bulunması zorunludur.

 

15-İlaç kullanımına esas sağlık raporlarında yer alan dozlar, reçetede yüksek doz yazılsa dahi aşılmamalıdır.( SUT 4.1.3 (3) Sağlık raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.)

 

16-Klopidogrel kullanım raporlarında teşhis olarak Periferik Vasküler Hastalıklar icd-10 kodu bulunduğunda raporun açıklamalar kısmında “tıkayıcı periferik arter hastalığı”, Serebrovasküler Hastalıklar icd-10 kodu bulunduğunda raporun açıklamalar kısmında “iskemik inme”, Koroner Arter Hastalığı, Atherosklerotik Kalp Hastalığı veyaKronik İskemik Kalp hastalığına ait icd-10 kodu bulunduğundan ise koroner arter hastalığının anjiografik olarak belgelenmiş olduğunun veya anjio tarihinin belirtilmesi elzemdir.

 

17- özellikle silostazol, ivabradin, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin içeren ilaçlar için SUT’ta belirtilen maddelerin içeriklerinin aynen kopyalanıp yapıştırılarak düzenlenen raporlar tespit edilmiştir. Bu gibi raporlarla karşılaşıldığında  raporu düzenleyen sağlık kurumu ile iletişime geçilip hastada yer alan durum/durumlar her ne ise onun açık bir şekilde belirtilmesini sağlanması daha sonradan karşılaşılabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Diğer yandan, bu tip özensiz rapor düzenleyen sağlık kurumlarına gerekli uyarı Müdürlüğümüzce de yapılacaktır.

 

 

11 Ağustos 2017 - Okunma Sayısı : 3317