SGK TARAFINDAN ANJIOTENSIN RESEPTÖR BLOKERLERİ İLAÇLAR İÇİN İSTENEN TEDAVİ ŞEMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,



01.03.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” ne (EK-2/C) 51.madde olarak “Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” maddesi eklenmiştir.

Birliğimiz tarafından bu grup ilaçların Medula provizyon sistemindeki kullanım bilgilerinin, prospektüs bilgilerine göre 1x1 şeklinde düzenlenmiş olduğu halde e-raporlarda tedavi şeması aranması gerekliliği konusuna açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 21.04.2011 tarih, 7289955 sayılı yazıda;

Provizyon sisteminde ilaçların kodlaması yapılırken ilgili Tebliğ’in usul ve esasları ile birlikte Sağlık Bakanlığınca düzenlenen prospektüs bilgilerinin esas alındığı,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” (Ek-2/C) de yer alan etkin maddeleri ihtiva eden ilaçlardan Medula Reçete Provizyon Sisteminde reçete kaydı esnasında tedavi şeması girişi istendiği,

İlaçlara ait mevcut kullanım dozu bilgilerinin zaman içinde Sağlık Bakanlığınca güncellenebileceğinden günlük kullanım dozunun 1x1 ile sınırlandırılmış dahi olsa etkin maddesi Ek-2/C listesinde yer alan tüm ilaçlar için tedavi şeması şartı aranmakta olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter



29 Nisan 2011 - Okunma Sayısı : 1343