SGK TARAFINDAN YAYINLANAN MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar ile İlgili Duyuru”


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, www.sgk.gov.tr adresinde bir duyuru yayınlanmış ve “Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.2.5. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler” başlıklı maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan “Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.” Hükmünün uygulanması ile ilgili tereddütlere açıklık getirilmiştir.

Buna göre:

1- Kurumca yayımlanan “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde belirtilen tanılarda sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; kişilerin bu tanıları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde kişilerden muayene katılım payı alınmayacaktır. Muayene sırasında; katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde muayene katılım payı alınacaktır.***

Bu durumda muayene sırasında tespit edilen tüm tanılar sağlık hizmeti sunucusu tarafından MEDULA-Hastane sistemine mutlak surette kaydedilecektir. Bu işlemin yapılmadığının ve/veya reçete düzenlendiğinde reçeteye yazılan tanılar ile sağlık hizmeti sunucusu tarafından MEDULA-Hastane sistemine kaydedilen tanıların aynı olmaması nedeniyle tahsil edilmesi gerektiği halde edilememiş olan muayene katılım payı tutarı ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacağından tahsil edilecektir.

*** (Örneğin listede yer alan “I50 Kalp Yetmezliği" tanısı ile sağlık raporu bulunan hastanın muayenesi sırasında söz konusu listede yer almayan “J01 Akut Sinüzit” tanısının da tespit edilmesi halinde muayene katılım payı alınacaktır. Ya da kalp yetmezliği + akut sinüzit teşhisi konulup kalp yetmezliğine ilişkin ilaçların yanı sıra akut sinüzite ilişkin ilaçların da reçete edilmesi halinde katılım payı alınacaktır.)

2- SUT’un “8. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddesi kapsamında ilaç kullanım, tedavi, tıbbi malzeme için düzenlenen/düzenlenecek olan sağlık raporları, rapor süresince geçerli olacaktır. Bu raporların varlığında kronik hastalıklarda muayene katılım payı muafiyeti için yeni bir rapor düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

3- Sağlık hizmeti sunucularının, hastaların mağduriyetlerine sebep vermemeleri için Kurum internet sitesinde yayımlanan 02/08/2011 tarihli “Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlıklı duyuruda bildirilen hususları dikkate alarak işlem yapılması gerekmektedir.”

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

25 Ekim 2011 - Okunma Sayısı : 5362