SGK'NIN "BAZI REÇETELERİN ECZANELERDEN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK KARŞILANMASI" DUYURUSU HAKKINDA


T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde yayımlanan 26.08.2011 tarihli "Bazı Reçetelerin Eczanelerden Dönüşümlü Olarak Karşılanması” hakkındaki duyuruda, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün" (3.7) numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 22/07/2010 günlü E:2009/11313 sayılı karara yapılan itirazın görüşüldüğü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 03/05/2011 tarihli ve YD İtiraz No:2010/1091 sayılı karar ile dava konusu protokol hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğu ve söz konusu kararın 03/08/2011 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19/01/2009 tarihinde imzalanan ve 23/06/2009 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile bazı hükümlerinde değişiklik yapılan bu itibarla, 02/09/2011 tarihi itibari ile Protokolün ilgili maddesinde konu edilen “eritropoietin ve darbepoetinpreparatlarını ihtiva eden reçetelerin” ve “diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçetelerin” Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanması ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanması uygulamasına son verildiği ifade edilmiştir.

Protokolün 3.7. maddesi ile ilgili olarak Kurumla geçtiğimiz günlerde müzakereler yapılmış ve Birliğimizin yargı kararına uygun şekilde hazırladığı revizyon taslağı GSS Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

Birliğimiz tarafından kuruma sunulan çalışmanın değerlendirilmesi sonucunda 3.7. maddesinin revize edilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak Protokolün 3.7. maddesi içerisinde bulunan diğer sıralı dağıtım sistemleri aynen yürürlükte olup, bu konuda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

27 Ağustos 2011 - Okunma Sayısı : 1438