İNSAN KAYNAKLARI İŞ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ

İŞ TECRÜBELERİ

REFERANSLAR

* Referans Şartı Bulunmaktadır
REFERANS-1
REFERANS-2
REFERANS-3
Extra Olarak Belirtmek İstediğiniz Not:

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusu

Türk Eczacıları Birliği 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası tarafından yürütülen çalışmalarda kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarımı, toplama yöntemi ve hukuki nedenleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda işbu metin ile sizleri bilgilendirmekteyiz.

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası tarafından yürütülen çalışmalarda aşağıda belirtilen özel ve genel nitelikteki kişisel verileriniz, Kanun hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde etme, kaydetme, saklama, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarma gibi kişisel veri işleme faaliyetlerine konu olabilir.

b) Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlara katılım konusunda yapacağınız başvurular sırasında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası’nın düzenlediği eğitim, seminer, tanıtım veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlara katılım konusunda yapacağınız başvuruların değerlendirilmesi ve tecrübeniz ve ilgi alanlarınıza göre en uygun programa veya işyerine yerleştirilebilmeniz amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci maddesinin 2nci fıkrasının c bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası’nın meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizden aşağıdaki kategorilerde yer alanlar tarafımızca işlenecektir:

• Kimlik verisi (Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, Oda Sicil Numarası, Eczacı - Öğrenci Kimlik Fotoğrafı ve Bilgileri)

• İletişim bilgisi (Telefon Numarası, İkametgâh Adresi, e-posta adresi)

• Eğitim bilgisi (Diploma Sureti ve Not Bilgisi, Mezuniyet Tarihi, Mezun Olunan Okullar, Devam Eden Okullar, Sınıf Bilgisi, Transkript, Tecrübe Bilgisi)

c)Kişisel Verilerinizin Aktarılması

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlar kapsamında kişisel verileriniz,

(i) istihdam sağlanması,

(ii) etkinlik, tanıtımlardan yararlanma, yeniliklerden haberdar edilme gibi olanakların sağlanması,

(iii) program ve faaliyetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel araştırma ve çalışmalarda kişisel veri ve görüş ve bilgilerin değerlendirilmesi ve

(iv) yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenecek, kaydedilecek, imhası ya da silinmesi yönündeki yazılı talebinize kadar ve her halde 5 (beş) yıl süre ile saklanacak, program ve faaliyetin içeriği ve kapsamında yer alan tüm işveren ve işveren sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumları, istihdam konusunda danışmanlık hizmeti veren üçüncü kişi ve kurumlar ve mentorlar ile mevzuat kapsamında izin verilen kişilerle paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz için 30. Bölge Balıkesir  Eczacı Odası’na aşağıdaki e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı olarak veya aşağıda yer alan posta adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla başvurmanız gerekmektedir.

Talebiniz, ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvurunuzun reddi halinde 30 gün ve her halde 60 gün içinde Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Adres: Plevne Mah. Cevizli Sk. No:10 BALIKESİR
Telefon: 0266 244 38 97
Fax : 0266 244 38 97
E-posta: yonetim@balikesireczaciodasi.org.tr


Güvenlik Kodu